×
1 Zvolte certifikát EITC/EITCA
2 Získejte přístup k elektronickému učení a elektronickému testování
3 Získejte certifikaci EU IT za několik dní!

Potvrďte své IT kompetence v rámci evropské certifikace IT (EITC/EITCA) odkudkoli na světě plně online!

Akademie EITCA

Standard osvědčování digitálních dovedností Evropského institutu pro certifikaci IT zaměřený na podporu rozvoje digitální společnosti

ODSTRANIT DETAILY?

VYTVOŘIT ÚČET

Vyberte si certifikaci

Vyberte si certifikační program EITC/EITCA, který vás zajímá, a začněte 10denní bezplatnou zkušební verzi.

Otevřete program

Sledujte svůj e-learningový program, procvičujte si, připravte se a získejte přístup k plně vzdálenému e-testování.

Získejte Certifikovaná

Získejte certifikaci EITC/EITCA, osvědčení EU o uznávání IT kompetencí.

Další informace o certifikacích EITC/EITCA

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy je mezinárodní program certifikace IT kompetencí založený na evropském standardu IT IT (EITC), který byl vyvinut a šířen od roku 2008 Evropský institut pro certifikaci informačních technologií v Bruselu (EITCI Institute, certifikační orgán).

Akademie EITCA je plně implementována online, aby se odstranily fyzické a ekonomické bariéry v přístupu. Metodiky učení i zkoušení zahrnují digitálně podporovanou vzdálenou formu. Akademie EITCA zahrnuje certifikáty EITC a EITCA. Je k dispozici jako rámec EU pro formální atestace profesionálních IT kompetencí jednotlivců, uznávaný na mezinárodní úrovni, a tak poskytuje uznání IT dovedností, bez ohledu na státní příslušnost na formálních dokumentech digitálně vydaných a ověřitelných institutem EITCI. Více informací o řídícím orgánu pro certifikaci EITC/EITCA naleznete v příslušných dokumentech Stránky EITCI Institute.

EITCA Academy představuje mezinárodní certifikační rámec IT kompetencí, který je na úrovni svého rozvoje srovnatelný co do složitosti a obsahu studijních programů s kombinací postgraduálního vysokoškolského vzdělávání s odborným průmyslovým školením. Je k dispozici v EU i v zahraničí výhradně ve formě distančního vzdělávání a distanční zkoušky, což umožňuje občanům EU i nečlenům EU snadný přístup k formálnímu potvrzení jejich profesionálních IT schopností a dovedností z Bruselu s atestačním standardem založeným na evropském IT Certifikační rámec bez nutnosti fyzické přítomnosti as pouze zlomkem nákladů souvisejících se stacionárním vzděláváním a přípravou v EU. Šíření programu je řízeno a podporováno především institutem EITCI v jeho poslání propagovat digitální gramotnost, celoživotní učení, digitálně umožněnou adaptabilitu a prevenci digitálního vyloučení a usilovat o vytvoření vysoce kvalitní referenční úrovně certifikovaných IT dovedností. V Evropě proto provádějí obecné zásady politik Evropské komise stanovené v EU Digitální agenda pro Evropu o strategii Evropa 2020 (v rámci podpory digitální gramotnosti, dovedností a začlenění pilíře EC DAE).

Certifikát klíčových kompetencí EITCA/KC IT
EITCA/KC

Certifikát počítačové grafiky EITCA/CG

EITCA/CG

Osvědčení o obchodních informacích EITCA/BI

EITCA/BI

Osvědčení o bezpečnosti informací EITCA/IS

EITCA/IS

Ukázkový certifikát EITC

EITC

Certifikát EITCA Academy je komplexní z hlediska složitosti standardu založeného na evropské certifikaci IT (EITC) pro mezinárodně uznávané formální potvrzení specializace v konkrétní oblasti aplikovaného IT. Certifikáty EITCA umožňují svým účastníkům na celém světě získat důkladné potvrzení jejich mnohonásobných kompetencí tvořících specializaci v daném digitálním oboru seskupením příslušných certifikátů EITC, které jsou všechny vydávány v Bruselu v rámci dálkového studia a plně vzdáleného přístupu ke zkouškám. Všechny certifikační postupy jsou prováděny na dálku a online na základě standardizace a akreditace řídícího orgánu certifikace, Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií (EITCI) v Bruselu. Oba certifikáty EITC a EITCA Academy jsou plně integrovány do EITCI šířených digitálních kompetencí IT ID eCV a moderního prezentačního rámce dovedností.

Podle Digitální agenda pro Evropu (DAE, prohlášení Evropské komise pro Evropský parlament, Radu a Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, KOM (2010) 245, Brusel, srpen 2010) digitální kompetence jsou nyní základem pro rozvoj informační společnosti (IS) ve znalostní ekonomice (KBE) po celém světě. Podle nedávných průzkumů Eurostatu 30% občanů EU (150 milionů Evropanů) a více než 90% celkové světové populace nemá dostatečné IT kompetence, což jim ztěžuje fungování na moderním globalizovaném trhu práce. To představuje překážku jak v profesionálním, tak v osobním rozvoji, zatímco kompetence IT v oblasti zbývající části občanů Evropské unie jsou stále nedostatečně zacíleny a podléhají rychlému zastarávání. Navzdory mnoha snahám v oblasti tvorby politik a veřejných a soukromých protiopatření k překlenutí propasti mezi šířením digitálních dovedností a trhem a sociálními potřebami se situace nijak výrazně neprostupuje.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době je schopnost využívat informační technologie nesmírně důležitá a výhodná pro osobní rozvoj jak osobně, tak profesionálně, jsou tzv. Digitální klíčové kompetence pro znalostní ekonomiku zásadní (doporučení Evropského parlamentu a Rady o 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro proces celoživotního učení, 2006/962/ES). Hlavním poselstvím DAE, které tvoří základ nové strategie dalšího rozvoje Evropské unie („Evropa 2020 - inovativní unie“), je potřeba zintenzivnit trvalé vzdělávání evropských občanů v oblasti informačních technologií (vedoucí k zvýšení procenta populace vzdělávané v této oblasti a zároveň zlepšení kvality vzdělávání v souvislosti s celoevropskými a mezinárodními certifikačními programy s využitím účinných digitálních metod (zejména e-learning), jakož i zahrnutí finanční podpory Evropské unie - na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF) v programech spolufinancování formálně certifikovaného vzdělávání Institut EITCI rozvíjející a rozšiřující certifikační standardy EITC/EITCA usiluje o podporu dosažení stanovených cílů ve veřejných politikách pro další růst EU.

Celoevropský standard prosazovaný k jeho mezinárodnímu uznání a programovaný s možnou komplexností srovnatelnou s formálním akademickým postgraduálním vzděláním, zatímco prakticky orientovaný na vytvoření použitelného osvědčení o digitálních schopnostech v oblasti informačních technologií, je tedy hledán jako důležitý prostředek při podpoře překlenutí mezera v digitálních dovednostech v EU. Taková norma byla zahájena ve formě evropské certifikace IT (EITC) v roce 2008 a během posledních let byla neustále rozvíjena a šířena Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií EITCI. Tato norma je základem pro definici Evropské akademie certifikace IT a společně poskytuje dva certifikační programy:

  • Certifikace EITC (evropská certifikace informačních technologií) - včetně specializovaných certifikačních programů úzce definovaných v určitých dovednostech a aplikacích (komplexnost každého programu EITC odkazovaná na program konverguje na přibližně 15 hodin),
  • EITCA Certification (European Information Technologies Certification Academy) - včetně specializovaných specializačních programů pro jednotlivé oblasti, seskupení řady obvykle několika příslušných EITC certifikací (program odkazoval na komplexnost mezi 150 a 180 hodinami).

Programy certifikace EITC a EITCA byly zahájeny jeden po druhém odpovídajícím způsobem v roce 2008 a od tohoto data se tyto programy objevily jako uznávané rámce pro certifikaci digitálních dovedností spolu s jejich neustálým vývojem a aktualizací a šířením Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií v Bruselu. . Institut EITCI od té doby vydává certifikáty EITC a EITCA ve více než 40 zemích, které pokrývají specializované oblasti aplikované informatiky, designu, počítačové bezpečnosti a obecných digitálních dovedností, čímž podporují digitální gramotnost a profesionalitu IT a bojují proti digitálnímu vyloučení.

Certifikace IT kompetencí představuje formální způsob potvrzování kompetencí jednotlivce ve specifických oblastech znalostí a dovedností souvisejících s aplikovanou informatikou a informačními technologiemi. Certifikáty EITC/EITCA jsou atestační dokumenty podporující jiné formální způsoby potvrzování znalostí, dovedností a kompetencí získaných v rámci odborného a akademického vzdělávání (včetně osvědčení nebo diplomů univerzit a škol). V tomto ohledu jsou certifikační systémy EITC a EITCA Academy zvláště důležité při usnadňování politik směřujících k zavedení šíření digitálních dovedností nejen mezi odborníky v oblasti IT a počítačovými inženýry, ale mezi všemi lidmi, kteří jsou profesionálně aktivní v jiných oblastech, někdy od IT odděleně.

Program EITCA Academy, který je veden pod vedením Evropského certifikačního institutu pro informační technologie v Bruselu, umožňuje po úspěšném dokončení on-line vyšetřovacího postupu získat certifikáty akademie EITCA digitálně vydané v Bruselu, spolu s podrobnými dodatky a všemi substituenty EITC Certifikace. Samotná certifikace je možná jak v rámci úplného programu EITCA Academy ve zvolené oblasti specializace (zkoušky v rámci všech certifikátů EITC zahrnutých v programu Academy, které vedou k získání úplného certifikátu EITCA Academy, dodatku k diplomu spolu se všemi příslušnými certifikáty EITC), jakož i v rámci přesněji definovaných individuálních certifikátů EITC (jednorázová zkouška a jeden certifikát EITC v rámci každého příslušného programu EITC).

Z hlediska komplexnosti, jak je uvedeno výše, lze certifikační program EITCA Academy Academy (ekvivalent 150–180 hodin stacionárních tříd nebo standardních 2 univerzitních semestrů postgraduálního vzdělávání) porovnat se specializovaným postgraduálním studiem, avšak s praktickou orientací a výhody mezinárodně šířeného certifikačního standardu založeného na EU, pro někoho může být lepší volbou.

Důležitou vlastností certifikačních programů EITC/EITCA je možnost dokončit během delšího vedení pouze jednotlivé programy EITC z aktuální skupiny tvořící příslušnou akademii EITCA (samostatná specializovaná certifikace EITC s průměrným didaktickým obsahem 15 hodin) a tedy certifikát po Certifikát zlepšuje vaše formální dovednostní osvědčení. Programy certifikace způsobilosti EITC/EITCA zahrnují obsah navržený přístupem zdola nahoru, takže k jejich dokončení nejsou vyžadovány předchozí znalosti IT, a to navzdory jejich pokročilé a specializované povaze a dodržování vysoké kvality osvědčení o dovednostech. To umožňuje i těm nej specializovanějším programům EITC/EITCA úspěšně dokončovat jednotlivce bez předchozí odborné znalosti v oblasti IT, přičemž je také relevantní pro odborníky v oblasti IT a odborníky v odpovídajících oblastech.

Výsledkem postupů certifikace EITCA Academy a EITC je nejen vydávání řádně zabezpečených digitálních certifikátů (v případě akademie EITCA doprovázené podrobnými dodatky k certifikaci a všech příslušných substitučních certifikátů EITC a v případě certifikátů EITC obsahujících podrobný popis v rámci samotný certifikát), ale také s poskytováním příslušných služeb elektronické validace. Digitální certifikace EITC/EITCA je třeba chápat jako jejich jedinečná identifikační čísla, která při zadávání s řádně zabezpečenými daty do validačního systému certifikace EITCI Institute umožňují online ověření certifikátů spolu s podrobnostmi o rozsahu programu vyplněným držitelem certifikace, as stejně jako stahování nebo tisk odpovídajících potvrzení a doplňků. Certifikace EITC (získávané jednotlivě nebo jako součást certifikace EITCA Academy) jsou navrženy s ID kódy QR kódů, které umožňují automatické rozpoznávání a ověřování strojů pomocí QR skenovacích aplikací založených na kameře telefonu.

Zkouškový a certifikační postup zaměřený na formální potvrzení získání znalostí a dovedností v konkrétních oblastech informačních technologií provádí institut EITCI podle zveřejněných podmínek a v plně vzdálené formě prostřednictvím speciálního online systému zkoušek integrovaného do e -učovací platforma.

Všechny EITCI vydané evropské IT certifikáty, včetně EITC a EITCA Academy Certification, jsou k dispozici plně online za registrační poplatky, jak je uvedeno v Katalog certifikátů EITC/EITCA.

Můžete se buď zúčastnit vybraného programu EITCA Academy nebo vybraného programu EITC.

Program Akademie EITCA se skládá z několika programů EITC (obvykle 10 až 12), každý ze standardních referencí 15 hodin komplexnosti kurikula (to znamená, že rozsah jednoho programu EITC odpovídá přibližně 15 hodinám stacionární didaktiky a učení). Daný program EITCA Academy proto odpovídá 150–180 hodinám obsáhlosti kurikula a jako takový představuje profesionální, společné, tematické a konzistentní osvědčení o IT kompetencích v konkrétní oblasti IT specializace nabízející komplexnost srovnatelnou s postgraduálním vysokoškolským programem.

Stručně řečeno, akademie EITCA seskupuje příslušné certifikační programy EITC ve specifické disciplíně (např. V oblasti informační bezpečnosti, podnikového IT nebo počítačové grafiky). K získání společného certifikátu EITCA Academy je třeba absolvovat a úspěšně složit všechny zkoušky EITC (a proto má nárok na společný certifikát EITCA Academy a všechny příslušné certifikáty EITC obsažené v programu).

Dá se také rozhodnout, že bude provádět pouze jednotlivé certifikáty EITC, čímž získá úzce definované formální potvrzení příslušných dovedností, které se zabývají dobře definovaným a koherentním tématem, technologií nebo softwarovou aplikací (např. Témata, jako jsou kryptografické základy, programování objektů, HTML, rastrová grafika, 3D modelování atd.).

Každý, kdo má o to zájem, se může účastnit certifikačních programů EITCA Academy a EITC. Program je k dispozici online a neexistují žádná omezení pro země původu nebo národnosti jednotlivců, kteří se ho mohou ujmout. Jedinou podmínkou je přístup k Internetu pro dálkové studium a dálkové zkoušky vyžadované pro certifikační postupy a vydávání certifikátů v Bruselu v EU.

Chcete-li začít, musíte si zaregistrovat účet na akademii EITCA. Registrace účtu je zdarma. S tímto účtem získáte přístup k demonstracím a bezplatným prostředkům, které vám umožní lépe si vybrat vhodný pro sebe EITCA Academy nebo EITC Certifikáty.

Chcete-li se přihlásit na EITCA Academy nebo certifikační programy EITC podle vašeho výběru, musíte mít zaregistrovaný účet a objednat si vybranou EITCA Academy nebo EITC programy. Do objednávky můžete přidat své vybrané programy a po dokončení výběru budete moci zaplatit poplatek za vyřízení formalit. Poté, co bude vaše objednávka zpracována (což se provádí automaticky systémem během několika sekund), získáte online přístup k účasti ve vybraných programech z vašeho účtu.

Pokud jde o certifikace EITCA Academy, je poskytována 80% dotace EITCI poskytovaná v odpovídajícím snížení poplatků (platí pro všechny zainteresované osoby na celém světě a souvisí s koalicí Digital Skills and Jobs Coalition) slibu institutu EITCI zvýšit rozsah přístupu k certifikaci EITC/EITCA šíření a snižování ekonomických překážek). Uplatnění dotace EITCI pomocí pětipísmenového digitálního kódu, který umožňuje její dosažení, je poplatek EITCA Academy účinně snížen na 5%. Díky tomuto 20% dotovanému přístupu EITCA Academy může být lepší volbou v rámci řady individuálních certifikačních programů EITC, pokud máte zájem o účast nejen jedné sady dovedností, ale vaší specializace v dané doméně IT.

V případě institucí a společností, které delegují své zaměstnance, může být objednávka provedena na institucionálním účtu počínaje nejméně 3 delegovanými plány zaměstnanců s počtem dalších služeb (včetně podrobného sledování a podávání zpráv o pokroku v didaktických a certifikačních postupech, jako je stejně jako u flexibilních a nákladově efektivních plánů).

Stejně jako u všech atestačních programů certifikovaných odborných kvalifikací není Akademie EITCA a její základní certifikační programy EITC obecně bezplatné (s výjimkou osob s postižením, mládeže v předškolním věku a osob s nízkým sociálně-ekonomickým statusem v řadě nízkých) rozvinuté země). Náklady na účast v programu kvůli distančnímu vzdělávání a dálkové zkoušce jsou však ve srovnání s tradičním stacionárním vzděláváním (založeným na fyzické přítomnosti) účinně sníženy. Cílem akademie EITCA je případně snížit překážky v přístupu k formálnímu osvědčení profesních kompetencí v oblasti informačních technologií založené na EU a dosáhnout toho, aby byl dosažitelný pro potenciální účastníky z celého světa.

Aktuální poplatky za programy EITC Certification a EITCA Academy Certification jsou zobrazeny v katalogu a odpovídajícím způsobem jsou stanoveny na 110 EUR a 1100 EUR. Poplatky za certifikaci EITC/EITCA zahrnují veškeré náklady spojené s certifikačními postupy a získaným vydáním digitální certifikace. Další poplatky se vztahují na volitelné vydání zabezpečené papírové formy certifikátů a doručení (tyto poplatky závisí na počtu kopií fyzicky zabezpečených vydaných certifikátů a na mezinárodních doručovacích službách pro zasílání papírových certifikátů z Bruselu do vaší země). Je také možné nepřetržitě nebo dočasně používat pouze digitální certifikáty EITC/EITCA (které si v případě potřeby můžete vytisknout sami v papírové formě s referencí připravenou z elektronické služby EITC/EITCA Certifikáty).

Náklady na EITCA Academy a EITC Certifikační poplatky jsou výrazně nižší z průměrných nákladů srovnatelné úrovně odborného IT školení, vzdělávání a certifikace v zemích EU díky jeho online formě. EU vydala osvědčení formálně potvrzující digitální kompetence získané prostřednictvím vzdělávání a zkoušek prováděných vzdáleně v Bruselu podle mezinárodně uznávaných standardů EU EITCA a EITC. Navíc díky plně online formě nejsou s tradičním stacionárním zahraničním vzděláváním spojeny žádné životní náklady.

V rámci pokračujícího závazku institutu EITCI k podpoře provádění digitální agendy Evropské komise pro Evropu (která je prvkem veřejné politiky strategie Evropa 2020) při podpoře pilíře digitální gramotnosti, dovedností a začlenění, byly poskytnuty nepřímé dotace příslušného institutu EITCI při účinném snižování poplatků za nabízené programy akademie EITCA dále snižovat ekonomické překážky pro osvědčení profesních kompetencí pro účastníky z méně rozvinutých zemí.

A konečně existuje mnoho vzdělávacích zdrojů volně dostupných po registraci účtu EITCA Academy, které umožňují lépe se seznámit s modelem akademie EITCA a informovanějším rozhodnutím o účasti. Chcete-li získat přístup k těmto zdrojům (spolu s příslušnými ukázkami, včetně vzdálených zkoušek), můžete si zaregistrovat svůj bezplatný účet kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se v pravém horním rohu tohoto webu.

Jak to fungujeve 3 jednoduchých krocích

(po výběru EITCA Academy nebo vybrané řady certifikátů EITC z plného katalogu EITCA/EITC)

Učte se a cvičte

Sledujte online komplexní didaktiku připravující se na zkoušky. Nejsou žádné hodiny třídy, studujete, kdy můžete.

Získejte certifikaci IT

Udělejte online zkoušku a získejte certifikát EITC. Projděte vše na EITCA Academy a získejte certifikát EITCA.

Zahajte svou kariéru

Certifikáty EITC/EITCA se sídlem v EU s podrobnými dodatky představují formální potvrzení vašich profesionálních IT dovedností.

Ano. Proces učení a certifikace v rámci programů EITC/EITCA spolu se všemi zkouškami v programech EITC je prováděn plně vzdáleně online v rámci asistované platformy pro e-learningová řešení v asynchronním režimu. Díky flexibilitě asynchronně organizovaného e-learningového didaktického procesu spolu se všemi online zkouškami prováděnými asynchronně přes internet (umožňující nejvyšší flexibilitu v čase s účastníkem samostatně organizujícím jeho vzdělávací činnost podle vlastního uvážení) není nutná fyzická přítomnost účastníka , proto je mnoho bariér přístupu buď odstraněno nebo odstraněno (např. geografické, logistické, ekonomické povahy).

Účastník má individuální, neomezený přístup k certifikační platformě poskytující dobře naplánovaný postupný didaktický proces pod dohledem zaměstnanců odpovědných za provádění programu podle pokynů institutu EITCI, včetně elektronických materiálů: přednášky (v multimediální a textová forma spolu s ilustracemi, animacemi, fotografiemi nebo videy dostupnými přímo na e-learningové platformě) s doplněním výukových programů, laboratoří (včetně vzdělávacích zkušebních přístupů k softwaru, jakož i příslušných interaktivních aplikací) a neomezeným vzdáleným didaktickým konzultace.

Online didaktika je naprogramována na certifikační program EITC, který končí také vzdáleným zkoušením EITC (s uzavřenou testovací charakteristikou, včetně 15 náhodně uzavřených testovacích otázek s výběrem odpovědí na daný programový plán EITC). Tento vzdálený test provádí účastník v certifikační platformě (kde účastník může provést online interaktivní test, který provádí náhodný výběr testových otázek, má schopnost vrátit se k zodpovězeným nebo nezodpovězeným otázkám v časovém omezení 45 minut). Úspěšné hodnocení zkoušky EITC je 60% kladných odpovědí, ale nesplnění tohoto limitu umožňuje účastníkovi opakovat zkoušku bez dalších poplatků (při každém pokusu o zkoušku je k dispozici jeden bezplatný opakovaný test buď pro úspěšné absolvování testu, nebo pro zlepšení jeho úspěšnosti) opakované zkoušky vyžadují povolení administrace, ale zůstávají bez dalších poplatků). Dokončení všech zkoušek EITC, které tvoří příslušnou certifikaci EITCA Academy (s náhradními programy EITC), vede také k vydání příslušného certifikátu EITCA Academy (neexistují žádné další zkoušky EITCA a certifikáty EITCA se vydávají na základě získání všech relevantní EITCA constitutent EITC Certifikáty). Všechny postupy jsou v Bruselu implementovány plně vzdáleně a certifikáty jsou účastníkům vydávány v digitálně zabezpečené a ověřitelné podobě.

Důležitá vlastnost certifikační platformy umožňuje podrobnou analýzu procesu učení a certifikace každého účastníka, včetně úplné statistiky všech činností v rámci cerifikační platformy, což umožňuje generovat zprávy o činnosti, jakož i automatickou identifikaci a podporu účastníků, kteří mají problémy s didaktikou. materiály a zkoušky. Důkladná analýza aktivity v didaktickém procesu umožňuje individualizovaný podpůrný přístup k identifikovaným účastníkům, pokud je to nutné. Účastníci je také mohou použít k formální dokumentaci svých vzdělávacích aktivit třetím stranám nebo k vlastní analýze a plánování (zvláště užitečné pro instituce a společnosti, které delegují své zaměstnance na certifikaci).

Certifikační platforma je průběžně podporována jak administrativně, tak technicky. Správa zahrnuje technickou správu a celkovou kontrolu fungování platformy. Technická podpora zahrnuje uživatelskou podporu s vyhrazenou asistenční službou a údržbou pro řešení problémů souvisejících s bezpečnostními subsystémy, archivací dat, databází a aktualizací funkcí platformy (akce prováděné nepřetržitě specializovaným a specializovaným technickým personálem).

Od roku 2008 vydává institut EITCI po celém světě stovky tisíc certifikátů EITC a EITCA (stejně jako téměř 1 milion digitálních certifikátů) a dosahuje počtu více než 1 milionu jednotlivců ze 40 a více zemí, kteří se seznámili se standardem EITC/EITCA základní digitální gramotnost a základní dovednosti, specializované oblasti aplikované informatiky pro IT profesionály, základní až pokročilý design počítačové grafiky, programy pro digitalizaci veřejné správy (eGovernment) a boj proti digitálnímu vyloučení mezi sociálně znevýhodněnými skupinami (zejména lidé žijící s postižení).

Hlavním rozdílem je, že certifikace EITCA Academy je tvořena určitou skupinou místně souvisejících certifikací EITC (obvykle 10 až 12). Pouze získáním všech těchto certifikátů EITC substituentů bude účastníkovi vydán také specializovaný certifikát EITCA, který osvědčuje specializaci v příslušné oblasti (získání certifikátu EITCA Academy Academy nevyžaduje žádnou další zkoušku, vyžaduje absolvování zkoušek u všech substituentů EITC Certification) .

Je možné dosáhnout certifikace EITCA akademie získáním jednotlivých certifikací EITC v samostatném zápisu pro každý program EITC (jeden po druhém), ale je také možné se přímo přihlásit do akademie EITCA s přístupem k celé skupině certifikace EITC v rámci vybrané akademie EITCA. To opravňuje účastníka k dotovanému přístupu institutu EITCI, který je poskytován za výrazně snížený poplatek za akademii EITCA, který je k dispozici po celém světě na podporu vysoce kvalitního a komplexního šíření IT dovedností.

Účastník si může vybrat mezi realizaci kompletního EITCA akademie (seskupení relevantní EITC programy) a realizace jediného EITC programu (nebo určitý výběr programů EITC).

Každý program certifikace EITC odkazuje na osnovy 15 vyučovacích hodin obsahu končící zkouškou na příslušnou certifikaci EITC. Dokončení programu EITC lze dosáhnout v průměru za jeden až dva dny, nejsou zde však žádné časové požadavky a účastník může naplánovat delší dobu na přípravu didaktiky a zkoušky (v případě potřeby (například týden nebo 2 týdny utrácením odpovídajících výdajů za učení) jednu hodinu nebo 2 hodiny denně). Pokud účastník již má znalosti a kompetence odpovídající odpovídajícímu osnově certifikace EITC, má účastník přístup ke zkoušce přímo, a tím okamžitě získá příslušnou certifikaci EIC.

Každá akademie EITCA se skládá z 10-12 certifikací EITC, které dohromady tvoří programový obsah 150–180 hodin učení. Obecně za předpokladu, že učení probíhá v pracovních dnech, je možné absolvovat program akademie EITCA za méně než jeden měsíc (každý den pracovního týdne). Dalším referenčním časovým rozvrhem je jeden akademický semestr (obvykle 5 měsíců), kdy je účastník schopen dokončit osnovy programu EITCA Certification tak, že se učí pouze jeden den v týdnu.

Referenční vyučovací hodiny výše uvedeného programového obsahu definují podstatné měřítko komplexnosti certifikačního programu na základě standardů akademických hodin studia. To znamená, že odpovídající vzdělávací chování účastníka by v průměru trvalo 150–180 hodin, pokud by bylo vedeno ve stacionární formě. Také záleží na charakteristice jednotlivých účastníků v přípravných a studijních schopnostech, které mohou mít za následek rychlejší nebo pomalejší tempo učení a přípravy podle učebních osnov. Vzhledem k tomu, že školení probíhá v asynchronní formě e-learningu, jeho skutečná doba realizace závisí na individuálních dovednostech každého účastníka a může být prodloužena nebo zkrácena (časový rámec učení a přípravy na certifikaci je přizpůsoben individuálním potřebám účastníci).

Ano. V certifikačním programu EITC a EITCA Academy zahrnuje výukový a přípravný didaktický proces neomezené vzdálené konzultace s odbornými didaktickými pracovníky z příslušné oblasti IT. Pokud by se vyskytly obtíže s porozuměním pojmům z učebních osnov, podpůrných didaktických souhlasů a materiálů nebo při plnění úkolů, nebo pokud má účastník nějaké dotazy nebo obavy týkající se obsahu programu, je třeba s ním konzultovat didaktické pracovníky způsoby online komunikace a poradenského systému prodeje jízdenek. Konzultace jsou prováděny prostřednictvím zvláštního rozhraní v certifikační a e-learningové platformě nebo e-mailem. Formuláře a pokyny pro kontaktování a dotazování didaktických konzultačních pracovníků najdete přímo na certifikační e-learningové platformě.

Aktuální výběr dostupných certifikátů EITCI Institute vydal více než 70 certifikací EITC a 7 certifikací EITCA Academy.

Vzhledem k provozně omezené kapacitě didaktické podpory a poradenství, čímž se omezuje počet vydaných měsíčních EITC/EITCA certifikací, mohou být některé certifikační programy předmětem dočasných nedostupností. V takových případech si mohou certifikační programy, které nemají k dispozici žádná místa, zarezervovat účastníci, kteří budou informováni o tom, kdy jsou místa opět k dispozici, a bude jim umožněn přístup k příslušným programům na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Ano, existuje možnost opakovat neúspěšné nebo úspěšně složené zkoušky EITC pro zlepšení skóre úspěšnosti. Při každém pokusu o zkoušku je k dispozici jeden opakovaný pokus o opakované absolvování testu nebo zlepšení jeho úspěšného skóre, po kterém další opakované vyšetření vyžaduje, aby aplikace byla povolena pro správu, ale zůstanou bez dalších poplatků. Účastník může opakovat absolvovaný test pro zlepšení skóre pro lepší prezentaci na certifikaci. Je třeba také poznamenat, že neexistují žádné zkoušky EITCA Academy (zkoušky jsou přiřazeny pouze k programům EITC a každá z nich je vydána s vydáním certifikátu EITC, zatímco certifikace EITCA Academy je vydávána pouze za absolvování příslušné skupiny všech důsledných EITC zkouška v daném programu EITCA Academy). Skóre prezentované na EITCA Academy Certification jsou skóre všech EITC certifikací, které zahrnují danou EITCA Academy.

Ano. Účastníci budou mít přístup k e-learningové platformě se všemi didaktickými materiály a zdroji podle studijních plánů ve svých příslušných certifikačních programech EITC/EITCA Akademie také po ukončení výuky a přípravy, jakož i po absolvování zkoušek a získání jejich certifikací. Přístup bude na dobu neurčitou možný z účtů účastníků na akademii EITCA.

EITC/EITCA Certification je evropský vzdělávací a certifikační mezinárodní program, který standardizuje rámce osvědčení o způsobilosti v odvětví informačních technologií. Nemá žádnou formální rovnováhu s žádným z národních vzdělávacích programů členských států EU. Pokud však jde o obsah programu týkajícího se komplexních studijních plánů akademie EITCA, jeho složitosti a výsledného osvědčení o odborné specializaci držitele certifikátu, může být nejlepší v porovnání s celostátně akreditovaným postgraduálním vysokoškolským studiem, pokud jde o učení pracovní zátěž a úroveň prokázaných kompetencí. Na druhé straně certifikace EITCA Academy spolu s certifikáty EITC nejsou rovnocenné s IT profesionály zaměřenými na dodavatele, které vydávají různí dodavatelé IT (například Microsoft, Google, Adobe atd.), Jsou nezávislí na prodejcích, a proto se zaměřují na skutečnou hodnotu certifikované kompetence, spíše než postavení jako součást strategie produktové soutěže a marketingu mezi prodejci IT. Co však mají certifikáty EITC/EITCA společné s IT certifikáty vydanými profesionálním prodejcem, je to, že se zaměřují také na praktické aspekty a použitelnost certifikovaných znalostí a dovedností.

Co to znamená v praxi?

EITCA Academy Certification není formálním postgraduálním vysokoškolským diplomem na celostátní úrovni, nýbrž mezinárodním certifikačním standardem kompetencí v oblasti IT, který je však nezávislý na prodejci a řídí se Evropským certifikačním institutem pro informační technologie, dodavatelem nezávislým neziskovým certifikační úřad nebo certifikační orgán. V rámci programu Akademie EITC/EITCA držitel certifikátu nezískává postgraduální postgraduální diplom o vzdělání ani certifikát IT dodavatele, ale mezinárodní a vydávaný v Bruselu, EU, certifikace formálních kompetencí souvisejících s průmyslovými odvětvími s řadou certifikovaných znalostí a dovedností ekvivalentní postgraduálnímu studiu z hlediska komplexnosti (počínaje 150 hodinovou komplexností referenčního programu) a řadou aktuálních dodavatelů IT vydaných certifikátů. Neexistují žádná kritéria způsobilosti k účasti na EITCA akademii (nebo jakékoli součásti certifikačního programu EITC) a žádné předchozí kvalifikační požadavky (např. Bakalářský titul dosažený v bakalářském studiu se obecně nevyžaduje k dalšímu postgraduálnímu studiu vysokoškolského akademického vzdělávání, které je není předpokladem pro účast na EITCA akademii).

Samotná certifikace EITCA Academy umožňuje držiteli profesionálně prokázat osvojení dovedností a kompetencí pro práci v oboru držené certifikace. Zatímco zaměstnavatelé obecně vyžadují vysokoškolský diplom v daném rozsahu profesní specializace, obecně velmi pozitivně vítají dodatečná ucelená osvědčení o kvalifikacích, zejména v oblasti IT, ať už jde o primární předmět vzdělání uchazeče, či nikoli. Pokud je osvědčení o způsobilosti na úrovni komplexnosti srovnatelné s formálním akademickým postgraduálním vzděláním, v některých případech to může zaměstnavatel považovat za dostatečnou náhradu, zejména s ohledem na záležitosti spojené s náklady na studium v ​​systému vysokoškolského vzdělávání danou zemi). V ostatních případech se bude jednat o řádné doplnění univerzitního diplomu o formálním vzdělávání dokazujícího uchazeče o mezinárodní aktivitu v seberozvoji a odloží mu konkurenční aplikace bez podobných kvalifikačních osvědčení. Zaměstnavatelé zpravidla hodnotí na straně kandidáta vysoce motivačně, pokud jde o vlastní rozvoj, vzdělávání a zkušenosti, a jako takový uznají mezinárodní certifikaci akademie EITCA ve prospěch kandidáta. Shrnutí certifikace EITCA Academy Academy lze dobře považovat za způsob, jak doplnit vysokoškolské nebo postgraduální vzdělávací vzdělání na národní úrovni o specializovanější, profesionální certifikaci IT průmyslu založenou na EU. Jistě se jedná o důležitý přínos v životopisu držitele certifikátu prokazujícího jeho mezinárodní působnost v oblasti rozvoje kvalifikací. I u specializovaného postgraduálního diplomu se příslušný certifikát EITCA akademie ukáže jako velmi cenný přínos v životopisu a zvýší vyhlídky na zaměstnání nejen formálním potvrzením kvalifikace a kompetence v oblasti IT, ale také prokázáním schopnosti uchazeče úspěšně pokračovat ve studiu a vlastní rozvoj získáním mezinárodně uznávané IT certifikace na úrovni EU, nezávislé na prodejci.

Podle Boloňského procesu EU usiluje o integrovaný rámec vysokoškolského vzdělávání. V současné době je hlavním prostředkem k dosažení tohoto cíle standardizace ve všech zemích EU a některých dalších zemích, které jsou ochotny se tohoto systému účastnit, že vysokoškolské vzdělávání by mělo být založeno na kvalifikacích a rozděleno do hlavních 3 cyklů: 1. cyklus kvalifikací (neformálně označován jako vysokoškolák) studia, obvykle ukončená bakalářským studiem), 2. cyklus (neformálně označovaný jako postgraduální nebo postgraduální studium, obvykle ukončený magisterským stupněm) a 3. cyklus, doktorské studium (obvykle zahrnuto nejen vzdělávání, ale i vlastní výzkum ukončený doktorát). Kromě výše uvedeného byl v Boloňském procesu zaveden systém kreditů ECTS (Evropský systém přenosu a akumulace kreditů), který zavádí míru kreditů (nebo bodů ECTS) přidělených kurzům, obvykle 1 ECTS je přiděleno 15 až 30 hodin stacionárního didaktický program. Kredity ECTS slouží jako reference pro srovnání složitosti kurzů v různých vysokých školách a dohody mezi těmito institucemi o uznání kurzů absolvovaných v různých institucích na základě kreditů ECTS podporují mezinárodní výměnu studentů EU a studium v ​​zahraničí.

Srovnáním složitosti a obsahu programu může být akademie EITCA nejlépe srovnatelná s postgraduálním (2. cyklem) vysokoškolským vzděláním, i když není jako taková oficiálně akreditována státní správou, protože jde o mezinárodní standard. Kompetence dosažené dokončením akademie EITCA potvrzené certifikací EITCA jsou obsahově rovnocenné, co se týče jejich komplexnosti s postgraduálním vysokoškolským diplomem, s tím rozdílem, že certifikace akademie EITCA není vydávaným dokumentem na vnitrostátní úrovni, ale mezinárodním a je zaměřil se spíše na konkrétní oblast IT než na celou disciplínu. Toto specializovanější zaměření certifikace EITCA Academy může být výhodné také ve srovnání s postgraduálními diplomy pro profesní kariéru související s IT. Postgraduální studijní program je obvykle definován obecněji (např. Informatika, obchodní administrativa, ekonomie, matematika atd.) Než akademie EITCA, která zahrnuje jednu ze specifických oblastí informačních technologií (např. Informační bezpečnost, obchodní informační technologie, počítačová grafika atd.) .). Postgraduální magisterské studium obsahuje 1500 3000 až 60 120 programových hodin odpovídajících 1500 až 150 ECTS (standardní akademický rok obvykle sestává z 180 30 hodin). Akademie EITCA zahrnuje didaktický program 60–10 hodin, na který se však odkazuje 12 až 3 ECTS (zahrnuje 5–15 ECTS kurzů, z nichž každý je přidělen 60 až 90 ECTS na základě srovnání obsahu s odkazem na akademické standardy v příslušných tématech). , s časovým odkazem 2 hodin pro každý kurz EITC, což však odpovídá 3 až 5 hodinám ve standardním akademickém chování vzhledem k individuálnímu a asynchronnímu modelu vzdělávání přítomného v Akademii EITCA). EITCA Academy lze tedy srovnat s jedním akademickým rokem vysokoškolského vzdělávání v XNUMX. cyklu (magisterské studium) z hlediska komplexnosti a složitosti IT kompetencí formálně potvrzených. Na druhé straně certifikace EITC obsahově odpovídají akademickým kurzům vysokoškolského vzdělávání (přiděleným XNUMX až XNUMX ECTS kreditů v systému přenosu akademických kreditů EU), jakož i certifikacím IT produktů nebo technologií vydaným prodejcem, díky použitelnosti a praktickému charakteru.

Pokud jde o obsah, lze certifikační program EITCA Academy (ekvivalent 150–180 hodin stacionárních tříd, tj. Standardní akademický rok nebo 2 akademické semestry) porovnat se specializovanými postgraduálními studiemi, avšak s výhodou certifikačního standardu EU s jeho mezinárodními povaha a uznávání (certifikáty založené na EU vydané v Bruselu jsou po celém světě vysoce uznávány, a to i na oficiálních akademických diplomech vydávaných v jiných zemích než EU). Důležitou vlastností certifikačních programů EITC/EITCA je možnost dokončit pouze vybrané jednotlivé programy EITC odpovídající jednotlivým kurzům tvořícím příslušnou akademii EITCA (jediné specializované certifikované kurzy EITC s průměrným didaktickým obsahem 15 hodin). Programy certifikace způsobilosti EITCA a EITC zahrnují obsah programů navržených v rámci přístupu zdola nahoru, takže k jejich dokončení není třeba žádných předchozích znalostí IT, a to navzdory jejich pokročilé a specializované formě. To umožňuje, aby i většina specializovaných programů EITC/EITCA byla úspěšně dokončena jednotlivci bez předchozí odborné znalosti v oblasti IT, přičemž je také relevantní pro IT profesionály a odborníky v odpovídajících doménách.

Shrnutí Akademie EITCA se doporučuje jako mezinárodně uznávaná profesionální certifikace IT doplňující vysokoškolské nebo postgraduální vysokoškolské diplomy na národní úrovni (tj. Bakalářské nebo magisterské studium), které však mohou osvědčovat držitele kompetencí v obecnější nebo dokonce jiné disciplíně než oboru že držitel certifikátu usiluje o výkon své kariéry (s opakujícím se osvědčením EITCA Academy Certification pokrývajícím toto pole). Je možné úspěšně hledat zaměstnání bez vysokoškolského vzdělání s certifikací EITCA Academy Certification také proto, že na základě obsahu programu, na který se vztahuje certifikace, lze formálně prokázat, že postup prokázaných kompetencí je rovnocenný s jednoročním postgraduálním akademickým studiem pro magisterský titul, ale v rámci mezinárodního a IT průmyslu orientovaného certifikačního standardu vyvinutého a šířeného Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií v Bruselu v EU. Je třeba poznamenat, že ocenění standardu IT certifikace EITCA Academy proti diplomům postgraduálního vzdělávání na celostátní úrovni nebo certifikacím na úrovni dodavatelů IT na průmyslové úrovni závisí na zaměstnavateli a jeho vlastních vírách a názorech, nicméně hodnocení držitelů EITC/EITCA kariéra naznačuje, že tento standardní rozpoznávání roste, a to nejen v EU.

Odpověď na otázku, zda jsou certifikáty EITCA Academy a EITC kompatibilní s ECTS, souvisí s zodpovězením otázky, zda můžete vysvětlit dokončení EITCA Academy nebo EITC Certifikačních programů vašemu probíhajícímu budoucímu vysokoškolskému nebo postgraduálnímu akademickému studiu v rámci celostátního formálního systému vysokoškolského vzdělávání.

Odpověď je obecně kladná. Každý program EITC Certification a EITCA Academy získává definovaný počet ECTS bodů.

Institut EITCI komunikuje s univerzitami v EU v rámci systému ECTS (Evropský systém přenosu a akumulace kreditů) nabízejícího bilaterální uznání obsahu vzdělávacího programu (vůči příslušným osnovám certifikace EITC/EITCA). S výhradou těchto návrhů jsou některé programy EITC/EITCA Certicaiton udělovány institutem EITCI s body ECTS, což umožňuje evropským studentům mezi držiteli certifikátů, aby se sami učili, že absolvovali a prokazatelně osvojili certifikačním postupem, aby byli akceptováni pro své akademické chování. ECTS představuje evropský standard při porovnávání objemu učení na základě výsledků učení (v případě certifikace EITC/EITCA měřené na základě výsledků zkoušek) a související pracovní zátěže na vysokoškolské a odborné vzdělávání a odbornou přípravu prováděné v celé Evropské unii a v EU. spolupracující země ECTS.

Za získanou certifikaci EITC/EITCA se příslušné částky kreditů ECTS udělují v závislosti na konkrétním programu (jeho složitost, komplexnost a související pracovní vytížení) a tyto kredity mohou být přijaty univerzitou držitele certifikátu na základě dvoustranné dohody mezi touto univerzitou a institut EITCI. Institut EITCI zahajuje šetření na základě dvoustranné dohody ECTS s uvedenou univerzitou na základě žádosti držitele certifikátu, který si přeje, aby získané ECTS body byly oceněny na její nebo vybrané univerzitě za pokračující nebo budoucí akademické chování.

Pokud jste držitelem certifikátu nebo zastupujete vysokou školu, která má zájem nebo dotazování studentů o přijetí bodů ECTS za jejich příslušné certifikáty EITC/EITCA, prosím kontaktujte EITCI Institute a poskytne všechny požadované podrobnosti a dokumenty, aby bylo možné pokračovat dále.

Nemusíte také studovat na evropské univerzitě, abyste mohli požádat o přijetí vašich programů EITC/EITCA, které získali body ECTS. To však bude výhradně na uvážení děkanátu vaší univerzity. Pokud studujete na evropské univerzitě (ne nutně v EU, ale také v zemi, která se účastní systému ECTS), je toto rozhodnutí automatizovanější, stále však zůstává nezávislým rozhodnutím vaší univerzity, pokud jde o dvoustrannou dohodu o přijetí příslušné osnovy EITCA akademie a EITC certifikačních programů platné pro odpovídající chování akademie na univerzitě.

Mělo by být uvedeno, že přijetí ECTS jako rozhodnutí ze strany správy univerzity o přijetí nebo odmítnutí uznání dokončení určitého certifikačního programu EITC/EITCA v akademickém řízení vašeho studia je nezávislé na institutu EITCI, který může pouze odůvodnit relevantní počet bodů ECTS udělených s daným certifikačním programem a požádat vysokou školu o dvoustrannou dohodu ECTS (takový dotaz může učinit institut EITCI nebo přímo držitel certifikátu do děkanské kanceláře spolu s příslušnými certifikáty EITC/EITCA a jejich dodatky - šablony dokumentů k žádosti o přijetí bodů ECTS lze stáhnout po získání certifikátů). Certifikace EITC a EITCA jsou poskytovány s podrobnými programovými dodatky, které umožní řádné posouzení obsahové rovnocennosti s příslušným univerzitním kurzem nebo odpovídajícím množstvím kvalifikací a kompetencí i univerzitami v zemích, které se neúčastní systému ECTS.

Souhrnně lze říci, že akademie EITCA se skládají ze skupin jednotlivých certifikačních programů EITC, z nichž každý je přidělen s definovaným počtem kreditů ECTS, udělených držiteli certifikace po získání certifikace. Stupnice stupnice založené na pertole EITC/EITCA je také plně kompatibilní s klasifikační stupnicí ECTS.

Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) slouží jako standard založený na EU pro srovnávání výsledků akademického studia a výkonu studentů vysokoškolského vzdělávání v celé Evropské unii a dalších evropských zemích, kteří se snaží o účast na standardu ECTS. Za úspěšně absolvované předměty se uděluje odpovídající počet kreditů ECTS. Kredity ECTS slouží jako reference pro srovnání složitosti kurzů v různých vysokých školách a dohody mezi těmito institucemi o uznání kurzů absolvovaných v různých institucích na základě kreditů ECTS podporují mezinárodní výměnu studentů EU a studium v ​​zahraničí. Je třeba poznamenat, že mnoho zemí má podobné standardy, které mohou snadno zaúčtovat kredity ECTS a podléhat individuální žádosti.

Certifikace EITC a EITCA Academy poskytují formální, mezinárodně uznávané potvrzení kompetencí jednotlivce v konkrétních oblastech informačních technologií souvisejících s aplikovanými a praktickými z hlediska oblastí trhu práce. Certifikace EITC/EITCA představují formální doklady o osvědčení IT kompetencí, které podporují nebo nahrazují jiné formální způsoby potvrzování znalostí, dovedností a kompetencí získaných v rámci vysokoškolského a odborného vzdělávání nebo přípravy (včetně diplomů univerzit a škol na vnitrostátní úrovni). V tomto ohledu je certifikace EITC a EITCA Academy doplněna podrobným Certifikačním dodatkem poskytujícím standardizovaný popis obsahu, složitosti a úrovně IT kompetencí získaných držitelem certifikátu, který má pomoci při uznávání těchto kompetencí v profesních oborech aktivit.

Program certifikace EITC a EITCA Academy, vedený pod vedením Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií (EITCI) v Bruselu, přináší výsledky po úspěšném dokončení online zkušebního postupu při udělování příslušných osvědčení EITC/EITCA Academy digitálně vydaných v Bruselu v EU. , spolu s podrobnými certifikačními dodatky.

Certifikace je možná jak v rámci celého programu EITCA Academy ve zvolené specializaci IT (úspěšné absolvování zkoušek ve všech programech EITC zahrnutých v odpovídajícím programu EITCA Academy, výsledkem je udělení certifikátu EITCA Academy a Certifikačního dodatku spolu se všemi příslušnými certifikáty EITC) , jakož i v rámci specializovanějších samostatných programů EITC (jednorázová zkouška a jeden certifikát EITC vydaný v rámci každého příslušného programu EITC).

Výsledkem postupů EITCA Academy a EITC není pouze vydávání řádně zabezpečených digitálních certifikátů (v případě akademie EITCA doprovázené podrobnými certifikačními dodatky a všemi příslušnými certifikáty EITC a v případě certifikátů EITC obsahujících podrobný popis certifikátů program v rámci samotného Certifikátu), ale také s poskytováním příslušných validačních služeb. Digitální certifikace EITC/EITCA je třeba chápat jako jejich jedinečná identifikační čísla, která při zadávání spolu se zajištěním osobních údajů do systému validace certifikátů EITCI Institute umožňují online ověření pozastavených certifikátů spolu s podrobnostmi o rozsahu programu vyplněných držitelem certifikátu, jakož i tisk odpovídajících verzí a doplňků certifikátů připravených k tisku. Certifikace EITC (získané jednotlivě nebo jako součást programu EITCA Academy) jsou navrženy s vizuálními značkami nesoucími ID (QR kódy), které umožňují automatické rozpoznávání stroje a ověřování certifikátů pomocí aplikací pro skenování vizuálních značek.

Je možné volitelné vystavení zabezpečené papírové podoby certifikátů EITC/EITCA spolu s mezinárodní dodávkou (v papírové podobě Vydání certifikátů vyžaduje další poplatky v závislosti na počtu kopií fyzicky zabezpečených vydaných certifikátů a na mezinárodních doručovacích službách pro papír) Zasílání certifikátů z Bruselu do vaší země). Je také možné nepřetržitě nebo dočasně používat pouze digitální certifikáty EITC/EITCA (které si v případě potřeby můžete vytisknout sami v papírové formě s referencí připravenou z elektronické služby ověřování certifikátů EITC/EITCA).

Jak tedy postupovat teď?Je to také jednoduché.

EITCA Academy je plně online systém certifikace IT v EU. Nemusíte nikam chodit ani nic posílat. Všechny formality jsou splněny na dálku. Chcete-li se přihlásit k certifikaci, postupujte takto.

Najděte certifikaci

Procházet certifikace k dispozici v oblasti vašeho zájmu

Přidat na objednávku

Přidejte vybrané certifikáty do Vaše objednávka a pokračujte k pokladně

Zaregistrujte se nebo zahájit soud

Dokončete platbu poplatku za registraci pro vaše certifikáty nebo zahájit soud

TOP
Chatujte s podporou
Chatujte s podporou
Otázky, pochybnosti, problémy? Jsme tu, abychom vám pomohli!
Spojovací...
Máš otázku? Zeptej se nás!
Máš otázku? Zeptej se nás!
:
:
:
Máš otázku? Zeptej se nás!
:
:
Chatovací relace skončila. Děkuju!
Ohodnoťte podporu, kterou jste obdrželi.
dobrý Špatný