Obchodní podmínky akademie EITCA

I. Obecná ustanovení

§ 1

Následující podmínky (dále jen VOP) definují formální předpisy týkající se organizace Akademie EITCA - implementace programů EITC pro certifikaci evropských informačních technologií a EITCA pro Evropskou akademii pro informační technologie (dále jen EITC /) Programy EITCA - včetně podrobných podmínek účasti, plateb a práv a povinností účastníka certifikačního programu EITC/EITCA Academy (dále jen „účastník“).

II. Organizace akademie EITCA

§ 2

EITCA Academy je organizována a implementována Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií (EITCI Institute), který působí v právní formě neziskového sdružení ASBL (Association Sans But Lucratif, tj. Association without Profit Purpose) registrovaného v Belgii. Institut EITCI byl zřízen v roce 2008 v souladu s ustanoveními hlavy III belgického práva a poskytuje právní subjektivitu neziskovým sdružením a zařízením veřejné služby. Institut má sídlo v Belgii na Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brusel. Akademie EITCA je implementována v souladu s metodickými, technickými a programovými směrnicemi institutu EITCI, který rovněž působí jako certifikační orgán pro programy EITC/EITCA v rámci akademie EITCA.

§ 3

Organizační dohled nad prováděním akademie EITCA vykonává ředitel akademie EITCA.

§ 4

Institut EITCI odpovídá za implementaci didaktických a zkušebních procesů v souladu s certifikačními rámci, provozuje sekretářskou kancelář akademie EITCA a spravuje IT systémy pro e-learning a vzdálené zkoušky. Sekretariát akademie EITCA dohlíží přímo ředitel akademie EITCA. Na všechna regionální a národní vydání Akademie EITCA dohlíží také ředitel Akademie EITCA.

§ 5

1. Věcný dohled nad implementací Akademie EITCA vykonávají příslušné didaktické týmy a partneři institutu EITCI (včetně členů institutu EITCI, stejně jako odborní nebo didaktičtí pracovníci partnerských společností a univerzit), kteří mají opatrovnictví nad individuálním programem oblastech.
2. Externí dohled nad kvalitou provádění akademie EITCA a jejím souladem s programy EITC/EITCA vykonává programový výbor institutu EITCI, který definuje a schvaluje program a věcný obsah certifikace EITC/EITCA a také pokyny pro osnovy a zkoušky.

III. Vzdělávací proces

§ 6

Akademie EITCA je vedena ve formě nestacionárního, vzdáleného didaktického a vyšetřovacího procesu v rámci vyhrazených platforem pro e-learning a certifikaci v souladu s pokyny programu EITC/EITCA. Didaktický proces i zkoušky jsou prováděny plně online přes internet.

§ 7

Akademie EITCA umožňuje účast jak v jednotlivých certifikačních programech EITC (dále jen „programy EITC“), tak i ve složených certifikačních programech EITC akademií EITCA, které sestávají z předdefinovaných tematicky relevantních souborů programů EITC pokrývajících rozsah konkrétního EITCA Akademický program.

§ 8

Podrobné informace a učební osnovy, obsahové náplně programů EITC a EITCA Academy jsou zveřejňovány na webových stránkách institutu EITCI a EITCA Academy a mohou se změnit, aby odrážely neustálé zlepšování kvality vzdělávání a poskytovaly aktuální úpravy změn pokynů programu EITC/EITCA zavedených institutem EITCI v důsledku neustálého rozvoje informačních technologií a odpovídajících osnov certifikace.

§ 9

Didaktický proces probíhá online na e-learningové platformě, jako asynchronní procedura přizpůsobená každému účastníkovi, umožňující zápis kdykoli v kalendářním roce, a personalizované, flexibilní plánování výuky přizpůsobené požadavkům a schopnostem účastníka.

§ 10

Didaktický proces v rámci každého z programů EITC probíhá formou online přednášek, cvičení a laboratorních lekcí v rozsahu stanoveném osnovami programu.

§ 11

V rámci didaktického procesu akademie EITCA má účastník přístup k online didaktickým konzultacím v rámci studijních plánů. Konzultace jsou prováděny vzdáleně příslušnými odborníky a vychovateli.

§ 12

1. Absolvování každého z programů EITC je podmíněno úspěšným složením závěrečné zkoušky na minimální úrovni stanovené na 60% v souladu s programem EITC a pokyny institutu EITCI. Závěrečná zkouška pro každý z programů EITC má formu dálkově provedeného testu s více možnostmi výběru, který se provádí plně online v certifikační platformě.
2. Dokončení programu EITCA Academy je podmíněno úspěšným dokončením všech programů EITC, které tvoří příslušnou akademii EITCA.

§ 13

Rozsah znalostí a kompetencí požadovaných pro složení závěrečné zkoušky pro každý z programů EITC odpovídá věcnému obsahu příslušného kurikula a je definován didaktickým týmem, který má v pravomoci určitý program EITC, v souladu s programovými pokyny institutu EITCI a po konzultaci s ředitelem EITCA Academy.

§ 14

1. V případě, že se nedosáhne minimálního minimálního limitu pro konkrétní závěrečnou zkoušku v rámci programu EITC, je účastník oprávněn bezplatnou zkoušku neúspěšně opakovat.
2. Pokud druhý pokus o složení závěrečné zkoušky rovněž vede k neúspěchu, může účastník provést následující pokusy na základě individuálního rozhodnutí ředitele Akademie EITCA. EITCI Institute si vyhrazuje právo účtovat účastníkovi za každý další přístup ke zkoušce (po druhém pokusu) v souladu se stávajícími předpisy, avšak v případě kladného rozhodnutí ředitele Akademie EITCA je možné účastníka propustit z dodatečné poplatky za přiblížení k nadměrné zkoušce.
3. Účastníci mají také nárok na jeden dodatečný bezplatný opravný přístup ke závěrečné zkoušce programu EITC, pokud nejsou spokojeni s dosaženým bodovým hodnocením, za předpokladu, že zkouška již byla složena při prvním pokusu. V takovém případě se vezme v úvahu vyšší z obou výsledků.

§ 15

Po úspěšném dokončení programu EITC nebo EITCA Academy (v závislosti na variantě účasti) a splnění formálních požadavků na dokončení programu EITC/EITCA obdrží účastník následující dokumenty:
- Osvědčení EITC v případě, že byl účastník zapsán pouze do příslušného programu EITC, digitálně vydaného institutem EITCI v Bruselu (spolu s doplňkovou dokumentací).
- Certifikát EITCA spolu se všemi zahrnutými certifikáty EITC v případě, že byl účastník zapsán do programu EITCA Academy, digitálně vydaného institutem EITCI v Bruselu (spolu s doplňkovou dokumentací).
Online validace a ověření vydaných certifikátů EITC/EITCA je uvedeno v § 27.

IV. Pravidla zápisu a platby

§ 16

Registrace na účast na akademii EITCA probíhá průběžně. Vzhledem k asynchronní a personalizované povaze využívaných e-learningových platforem lze zápis do programů provádět kdykoli v kalendářním roce.

§ 17

1. Registrace do certifikačních programů EITC/EITCA Academy se provádí elektronickou registrací na webových stránkách EITCA Academy a úhradou účastnického poplatku za vybrané programy EITC nebo EITCA Academy.
2. Zbývající osobní údaje účastníka, včetně identifikačních, adresních a fakturačních údajů, požadované pro proces certifikace, je třeba poskytnout v pozdější fázi dokončení registrace (během regulace plateb poplatků).
3. Během registrace uvedené v odstavci 1, jakož i dokončování zápisu objednávkou Certifikačního programu podle odstavce 2, poskytne účastník své skutečné osobní a fakturační údaje.

§ 18

Poplatky za účast v programech EITC/EITCA jsou zveřejňovány na webových stránkách akademie EITCA.

§ 19

1. Jsou přijímány následující způsoby platby poplatků:
a) On-line platba prostřednictvím spolupracujících poskytovatelů on-line platebních služeb (včetně kreditních/debetních karet, elektronických peněženek a dalších vybraných globálních a místních elektronických platebních metod, které jsou aktuálně dostupné poskytovatelem a regionem).
b) Bezhotovostní převod na bankovní účet EITCI Institute, as zveřejněný na webových stránkách Akademie EITCA.
2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. A) může být platba vypořádána přímo po registraci nebo prostřednictvím registrace jedním z dostupných způsobů. Platby jsou v tomto případě obvykle dokončeny během několika sekund od jejich zahájení.
3. V případě uvedeném v odst. 1 písm. B) se platba považuje za vypořádanou po přijetí finančních prostředků na bankovní účet institutu EITCI. Pro správnou identifikaci platby je nezbytné v názvu převodu uvést celé jméno účastníka a kód zvolených programů EITC/EITCA podle zaslaných pokynů.
4. Institut EITCI si vyhrazuje právo zpřístupnit další způsoby platby, které nejsou uvedeny v odstavci 1.
5. Informace o všech aktuálně dostupných platebních metodách jsou zveřejňovány na webových stránkách Akademie EITCA.
6. Podrobné podmínky použití platebních metod poskytovaných externími dodavateli jsou uvedeny v příslušných podmínkách poskytnutých těmito dodavateli. Odkazy na tyto podmínky naleznete na webových stránkách Akademie EITCA. Používání těchto způsobů platby představuje souhlas s výše uvedenými podmínkami. EITCI Institute nenese odpovědnost za provedení platebního procesu externími dodavateli.

§ 20

1. Vyrovnání platby odpovídá uzavření smlouvy v elektronické podobě mezi Účastníkem a EITCI Institute o poskytování vybraných certifikačních služeb/služeb (dále jen „dohoda o účasti“) v souladu s popisem služeb poskytovaných na Webové stránky Akademie EITCA a ustanovení těchto Podmínek a znamená získání statusu Účastníka Akademie EITCA.
2. V případě, že platba není uhrazena samotným účastníkem nebo je účastník osvobozen od účastnických poplatků, je účastnická smlouva uzavřena v elektronické podobě v okamžiku, kdy si účastník objedná příslušné certifikační programy s prominutými poplatky.
3. K uzavření smlouvy o účasti může dojít také jiným způsobem (včetně písemné formy), pokud takovou možnost poskytuje institut EITCI nebo dohoda stran.
4. Institut EITCI v souladu se svou politikou poskytuje dotace, které jsou poskytovány v rámci osvobození od úplných poplatků v rámci certifikačních programů EITC/EITCA osobám se zdravotním postižením, mládeži předškolního vzdělávání a osobám s nízkým socioekonomickým statusem v řadě málo rozvinutých zemí (včetně Sýrie) , Palestina, Haiti, Jemen, Gambie, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopie, Tanzanie, Mozambik). Institut EITCI může dále poskytovat propagační dotace na certifikáty EITC nebo EITCA Academy Academy udělené v částečném snížení poplatků. V prvním případě se kvalifikace pro osvobození od dotovaných poplatků provádí na základě prohlášení o statusu účastníka, po kterém může následovat ověření dokazující dokumentace institutem EITCI. V posledně uvedeném případě je subvencované částečné snížení poplatků podporováno šířením e-kódů dotace EITCI, které opravňují k příslušnému snížení poplatků, při pokladně EITC/EITCA Certification, která platí pro všechny účastníky na celém světě. Poskytování dotací institutem EITCI poskytnutých v odpovídajícím snížení certifikačních poplatků je výhradně na uvážení institutu EITCI a je omezeno jeho provozní kapacitou. EITCI Institute si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit provádění dotované certifikace.

§ 21

1. Úplný přístup k zakoupeným kurzům EITCA Academies/EITC na platformě e-learningu je aktivován po uhrazení platby (po uzavření Účastnické smlouvy).
2. První událost přihlášení účastníka do objednaného programu EITCA Academy/EITC na e-learningové platformě se považuje za zahájení skutečného poskytování služby.

§ 22

Pokud jsou kupujícím a účastníkem různé strany, nebo je-li kupujícím společnost nebo instituce, měly by být v části s fakturačními údaji ve formuláři pro dokončení objednávky uvedeny odpovídající údaje o fakturaci pro fakturu.

V. Práva a povinnosti účastníka a pravidla účasti

§ 23

Účastník má právo:
1. Získejte přístup k zakoupeným certifikačním programům EITC/EITCA na e-learningových platformách akademie EITCA.
2. Otevřete příslušné osnovy certifikace popsané v programu a zúčastněte se závěrečných zkoušek.
3. Používejte počítačový software poskytovaný třetími stranami určený pro volitelná cvičení (laboratoře) a praktická cvičení v rozsahu definovaném příslušnými osnovami. Všechny certifikační programy EITC jsou ve svých učebních osnovách definovány tak, aby zajistily přístup k externímu softwaru umožňujícímu volitelnou praxi související s certifikačním programem. Tento přístup zahrnuje buď placené Účastníkem, nebo bezplatnou, ale časově omezenou zkušební verzi komerčního softwaru nebo časově neomezený bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem. Použití externího softwaru není nutné k dokončení žádného z příslušných certifikačních programů EITC. Všechny substituční programy EITC Academy pro certifikaci EITC jsou určeny k úplnému dokončení na základě rozsahu znalostí definovaných v příslušném učebním plánu a uvedených v didaktických materiálech. Role externího softwaru spočívá pouze ve volitelném vývoji praktik účastníka, kterého lze dosáhnout použitím placených komerčních verzí nebo časově omezených zkušebních verzí odpovídajícího softwaru nebo v příslušných případech také použitím bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem . Účastník se může rozhodnout dále rozvíjet vlastní praxi s použitím příslušného externího softwaru s odpovídajícími cvičeními (laboratořemi) EITC Certification Programme, které odkazují na hodiny programu, které je možné přizpůsobit během používání placené komerční nebo časově omezené zkušební verze softwaru nebo v příslušných případech bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem, který však přesahuje implementovaný certifikační postup.
4. Využijte online konzultace týkající se učebních osnov zapsaných kurzů poskytovaných odbornými a didaktickými týmy, které mají na starosti příslušné programy.
5. Po úspěšném dokončení zaregistrovaných certifikačních programů EITC/EITCA a splnění formálních podmínek uvedených v těchto podmínkách obdržíte dokumenty uvedené v § 15.
6. Účastnit se zvláštních iniciativ spolufinancování a dotací, propagačních akcí a soutěží určených pro účastníky certifikátů EITC a účastníků programů EITCA Academy.

§ 24

Účastník je povinen:
1. Vyřešte dálkové zkoušky pro všechny zapsané certifikační programy samostatně, s výhradou sankcí uvedených v § 31.
2. Dodržujte další ustanovení těchto podmínek.

§ 25

1. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů institutem EITCI, tj. Certifikačním orgánem/certifikačním orgánem (Evropský institut pro certifikaci informačních technologií EITCI ASBL registrovaným v Bruselu v Belgii) za účelem poskytování služeb a sdílení těchto údajů. s partnery zapojenými do provádění akademie EITCA v rozsahu nezbytném pro provádění procesů organizace, vzdělávání a certifikace akademie EITCA.
2. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 jsou chráněny a zpracovávány v souladu s vysokými bezpečnostními normami a v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně údajů, tj. Nařízením (EU) 2016/679 a odpovídajícími právními akty Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů. Všichni účastníci a všechny ostatní osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány institutem EITCI, mají právo požadovat úpravu svých údajů podle skutečné formy, jakož i jejich vymazání a ukončení zpracování. V posledně uvedeném případě bude mít držitel certifikátů EITCI požadavek na vymazání osobních údajů za následek zrušení vydaných certifikátů.
3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a otázkách ochrany osobních údajů na webových stránkách institutu EITCI najdete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na příslušných webových stránkách.

§ 26

1. Účastník bere na vědomí, že všechny didaktické materiály, které jim byly poskytnuty v rámci účasti na akademii EITCA, jsou výhradně duševním vlastnictvím institutu EITCI nebo jiných příslušných subjektů a podléhají právní ochraně v souladu s platnými předpisy (včetně duševního vlastnictví) právních aktů a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorských práv a práv s ním souvisejících v informační společnosti). Účastník je oprávněn používat materiály, které mu byly poskytnuty, a jejich obsah (včetně zejména didaktických materiálů, počítačového softwaru a obsahu zkoušek) výhradně výhradně pro účely samostudia a nesmí je zpřístupnit třetím stranám bez výslovného souhlas institutu EITCI nebo příslušných držitelů autorských práv.
2. V případě porušení ustanovení uvedených v odstavci 1 může institut EITCI nebo příslušní držitelé autorských práv požádat účastníka o náhradu jakékoli materiální nebo nemateriální škody způsobené tímto porušením.

§ 27

1. Zahájení certifikačního postupu a získání certifikátu (ů) podle §15 odst. 2 je podmíněno podáním souhlasu s certifikačními podmínkami institutu EITCI (dále jen „certifikační smlouva“). Smluvní podmínky Certifikační smlouvy jsou k dispozici na adrese https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Smlouvu o certifikaci účastník podepíše elektronicky nebo písemně. V takovém případě je třeba zaslat naskenovanou kopii e-mailem sekretariátu akademie EITCA. V případě, že institut EITCI není schopen ověřit totožnost účastníka na základě poskytnuté platby poplatku, může institut EITCI vyžadovat kopii dokladu totožnosti účastníka (národní průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti, jak je uvedeno v certifikační smlouvě), aby bylo možné ověření totožnosti účastníka a pravosti údajů uvedených v certifikační smlouvě.
3. Odeslání dokumentů uvedených v odstavci 2 by mělo proběhnout ihned po obdržení žádosti od institutu EITCI o ověření identity účastníka. Institut EITCI si vyhrazuje právo nevydávat jeho certifikace nebo zrušit již vydané certifikáty uvedené v § 15 v případě, že nebude schopen ověřit totožnost účastníka nebo zjistí, že předložená totožnost účastníka je srovnávací. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení všech nebo části účastnických poplatků.
4. V případě, že účastník složil všechny požadované zkoušky, nedoručili však doklady uvedené v odstavci 2 do 30 dnů od konce regulovaného maximálního období dokončení účasti uvedeného v § 28, a pokud s účastníkem nemůže být dohodnuto datum doručení těchto dokumentů, EITCI Institute si vyhrazuje právo považovat své závazky vyplývající z účastnické smlouvy za splněné, přičemž se vzdává povinnosti vystavovat osvědčení uvedené v § 15 odst. 2. V takovém případě Účastník nemá nárok na vrácení všech nebo části účastnických poplatků.

§ 28

1. Regulované maximální období dokončení (maximální trvání účasti) je 12 měsíců pro celou akademii EITCA a 3 měsíce pro každý jednotlivý program EITC (pro neakademickou účast), počítáno od okamžiku uzavření smlouvy o účasti a do úspěšného absolvování všech požadovaných zkoušek.
2. Na odůvodněnou žádost účastníka může být doba uvedená v odstavci 1 prodloužena po konzultaci s ředitelem akademie EITCA. EITCI Institute podle svého výhradního uvážení může výše uvedené podmínky neurčitě prodloužit svým nezávislým rozhodnutím.
3. Pokud Účastník překročí dobu uvedenou v odstavci 1 a nedohodnou se na jeho prodloužení konsensu, vyhrazuje si EITCI Institute právo ukončit Účastnickou dohodu. V takovém případě Účastník nemá nárok na vrácení všech nebo části účastnických poplatků.

§ 29

1. Rozšířením ustanovení nařízení o ochraně spotřebitele (provádějící směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitele) účastník, který je spotřebitelem (nevztahuje se na společnosti/instituce ani jednotlivce, kteří jsou zapojeni) v hospodářských činnostech, které uskutečnily nákup v rámci těchto činností), je oprávněn zrušit vzdáleně uzavřenou Účastnickou smlouvu bez udání důvodu do 30 dnů od uzavření Účastnické smlouvy a získat plnou náhradu. Zrušení by mělo mít formu písemného prohlášení (s odkazem na příslušný právní základ), zaslané e-mailem jako kopie sekretariátu akademie EITCA.
2. Právo na zrušení se ruší, pokud bylo účastníkovi vydáno skutečné osvědčení uvedené v § 15 před uplynutím 30denní lhůty uvedené v odstavci 1.

VI. Závěrečná ustanovení

§ 30

Institut EITCI nemůže nést odpovědnost za jakékoli obtíže při provádění programů EITC Certification a EITCA Academy, a to z jakýchkoli důvodů mimo kontrolu institutu EITCI (včetně faktorů vyplývajících z jednání účastníka a třetích stran nebo vyšší moci).

§ 31

1. Ve výjimečných případech, v případě závažného porušení ustanovení těchto VOP účastníkem, zejména pokud se zjistí, že účastník neřešil závěrečnou zkoušku sám, nebo v případě zanedbání ustanovení tyto podmínky účastníka, které vedou k neschopnosti splnit závazky institutu EITCI podle smlouvy o účasti, institut EITCI si vyhrazuje právo zrušit smlouvu o účasti s okamžitým ukončením služby. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení všech nebo části účastnických poplatků.
2. Kromě toho, pokud se zjistí, že účastník nevyřešil závěrečnou zkoušku (y) sám, považuje tuto skutečnost za certifikační orgán/certifikační orgán, který může rozhodnout o trvalém vyloučení účastníka z možnosti účasti v jakémkoli z jejích akreditovaných certifikačních programů v budoucnu, jakož i zrušit všechny dříve vydané certifikáty účastníkovi. V takovém případě Účastník rovněž nemá nárok na vrácení všech nebo části účastnických poplatků.

§ 32

Smlouva o účasti se považuje za splněnou po vystavení dokumentů uvedených v § 15 účastníkovi nebo po ukončení smlouvy o účasti s výhradou ustanovení těchto VOP nebo po vzájemné dohodě stran. Účastník je však povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z těchto VOP a Dohody o certifikaci, přičemž je držitelem svého EITCI Institute vydaného Certifikace jako platného.

§ 33

1. Tyto podmínky, jakož i jakékoli záležitosti, které nejsou v těchto podmínkách uvedeny, pokud jde o poskytování služeb institutem EITCI, se řídí belgickým právem a podléhají výlučné jurisdikci belgických soudů.
2. Smluvní strany se vynasnaží smírně urovnat veškeré spory týkající se účasti v akademii EITCA a souladu s ustanoveními těchto podmínek, a to na základě vzájemné dohody. Pokud nedojde k smírnému urovnání, předpokládá se územní příslušnost soudních orgánů příslušných pro sídlo institutu EITCI.

§ 34

Tyto podmínky jsou účinné od 1. července 2014 a mohou podléhat aktualizacím a změnám, zejména za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.